29.05.2007

Sluchátka Koss PortaPro

Super cena 1.150,- Kč bez DPH
...........................................
29.05.2007

Kompletní vodní chlazení počítače

Cena 1.950,- Kč bez DPH !!
Vstup do OBCHODU!!!

Podmínky

Obchodní podmínky společnosti All Electronics a.s.

Používaná označení:

Dodavatel příp. prodávající: společnost All Electronics a.s. se sídlem Machkova 1645, Praha, IČ 26196921, DIČ CZ26196921.

Odběratel koncový příp. Kupující: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy s touto osobou se řídí aktuálním znění zákona 40/1964 Sb. - Občanského zákoníku.

Odběratel podnikatel příp. Kupující: osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vztahy s touto osobou se řídí aktuálním znění zákona 513/1991 Sb. - Obchodního zákoníku.

Označení Kupující se používá v případech, které zahrnují obě skupiny - Odběratele koncové i podnikatele.

Obchodní podmínky společnosti All Electronics a.s. upravují práva a povinnosti v oblasti prodeje zboží mezi Dodavatelem, prodávajícím a Odběrateli koncovými i Odběrateli podnikateli. V případě podepsané Smlouvy o obchodní spolupráci jsou její ustanovení nadřazena ustanovením těchto obchodních podmínek.

Provozní doba společnosti

Platí v případě pracovních dnů pro všechny pobočky společnosti s výjimkou předem ohlášených uzavření prodejen z důvodu inventury či celopodnikové dovolené.

Pondělí 12.00 - 17.00 hod.

Úterý 9.00 - 17.00 hod.

Středa 9.00 - 17.00 hod.

Čtvrtek 9.00 - 18.00 hod.

Pátek 9.00 - 16.00 hod.

Objednávání zboží

Zboží lze objednat na všech pobočkách společnosti následujícími způsoby:

- přímo v elektronickém obchodu na www stránkách společnosti

- e-mailem na elektronické adresy uvedené v aktuálním ceníku nebo www stránkách společnosti

- telefonicky

- písemně na korespondenční adresy jednotlivých poboček uvedených na www stránkách společnosti

V případě objednávky zboží z aktuálního ceníku žádáme zákazníky vždy o uvádění příslušného kódu zboží.

Ceny, ceníky, informování o zboží

Kompletní ceníky vč. popisu zboží pro příslušné období (zpravidla týden) uveřejňujeme na našich webových stránkách na adrese www.all-electronics.cz. Vzhledem k pohybům kurzů či jiným výkyvům cen se aktuální platná cena zboží nalézá v elektronickém obchodě tamtéž.

Na požádání Kupujícího příslušní pracovníci Dodavatele sdělí, vytisknou či zašlou emailem cenu zboží nebo počítačové sestavy příp. umožní Kupujícímu samostatné vyhledávání v elektronickém obchodě či cenících Dodavatele.

Všechny námi uveřejňované ceny jsou smluvní a jsou uváděny bez DPH i vč. DPH. V případě letákových akcí a inzerce jsou uváděny ceny bez DPH. All Electronics a.s. si vyhrazuje právo na drobné změny ve specifikacích dodávaného zboží oproti specifikacím uváděným v %u201ECenících s popisem%u201C uveřejňovaných na svých webových stránkách. Tyto drobné změny v žádném případě nemohou ovlivnit základní funkční vlastnosti nabízených produktů

Dodavatel se zavazuje správně informovat Kupujícího o všech parametrech a vlastnostech výrobků a o jejich způsobu použití a údržbě. Z důvodu požadavku vysoké odbornosti nepřikládáme ve většině případů návod ke komponentům počítačů.

Elektronický obchod

Fotografie produktů v elektronickém obchodě jsou pouze ilustrativní, aktuální provedení či obal se mohou měnit. All Electronics a.s. si vyhrazuje právo na drobné změny ve specifikacích dodávaného zboží oproti specifikacím uváděným v elektronickém obchodě. Tyto drobné změny v žádném případě nemohou ovlivnit základní funkční vlastnosti nabízených produktů.

Platební podmínky

Kupující hradí prodávajícímu kupní cenu odebraného zboží takto:

- před odběrem zboží - úhradou proforma faktury na účet prodávajícího

- při osobním odběru zboží - hotovostní úhradou

- při zasílání zboží - dobírkou - hotovostní úhradou přepravci

- pomocí splátkového prodeje partnerských společností. Přesné, aktuální znění podmínek splátkového prodeje sdělí Kupujícímu zodpovědní pracovníci - obchodníci Dodavatele.

Tyto obchodní podmínky platí v případě, že kupující neuzavře se společností All Electronics a.s. Smlouvu o obchodní spolupráci (možná pouze pro Odběratele podnikatele) a neobdrží od prodávajícího Obchodní kredit

Expedice zboží

Osobní odběr

Zboží je možné odebrat osobně v příslušné pobočce, ve které byla objednávka přijata, příp. po předchozí domluvě také v pobočce jiné.

Dodávka přepravní službou

Společnost All Electronics zasílá zboží ze všech svých poboček dle následujícího ceníku dopravy:

Cena zboží do 7.000 Kč bez DPH

120 Kč bez DPH/balík

Cena zboží nad 7.000 Kč bez DPH

Zdarma vyjma počítačových skříní

Počítačové skříně nad 7.000 Kč bez DPH

50 Kč bez DPH/balík

Přepravci

Společnost All Electronics využívá přednostně přepravních služeb společnosti PPL příp. po dohodě s Kupujícím také České dráhy - spěšniny a Kurýr. Vyjímečně lze využít také služeb jiného přepravce.

Dodávka spediční firmou na dobírku

Pokud nemá Kupující (platí pouze pro Odběratele podnikatele) sjednaný kredit pro odběr zboží, popř. má tento kredit vyčerpaný, může obdržet zboží na dobírku. Částka bude hrazena při předání zboží přepravcem. 

Termíny expedice

Vzhledem k rozdílným podmínkách přepravců v jednotlivých pobočkách společnosti nelze stanovit jednotný časový harmonogram expedice, doporučujeme dohodnout individuálně.

V případě zaslání zboží přepravní společností PPL příp. službou Kurýr Českých drah garantuje přepravce dodání následující pracovní den po převzetí zboží, v případě zasílání spěšninou Českých drah je tato lhůta individuální.

Zboží je doručeno přepravní společností PPL do bydliště či sídla Kupujícího v obvyklé pracovní době, Českými drahami do nejbližší železniční stanice vydávající spěšniny příp. provozující službu ČD Kurýr.

Příjem zboží od přepravní firmy

Podrobné podmínky přijmu zboží od přepravců se řídí Reklamačním řádem společnosti. Před jakýmkoliv příjmem zboží důrazně žádáme o kontrolu neporušenosti obalů a množství dodávaného zboží. Převzetím zboží přechází na Kupujícího nebezpečí škody na zboží.

Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy při použití komunikačních prostředků na dálku (v souladu s Občanským zákoníkem), podmínky odstoupení

Platí pouze pro Odběratele koncové v případě, že zboží objednali jiným způsobem než osobně v pobočkách společnosti All Electronics a.s. a současně si jej v těchto pobočkách osobně nevyzvedli.

Odběratel koncový má právo, v případě splnění výše uvedeného, odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží (určujícím datem je datum zpětného převzetí zboží Dodavatelem) a to za následujících podmínek:

- oznámí toto odstoupení Dodavateli písemně spolu s uvedením čísla smlouvy (faktury) a čísla účtu na které požaduje vrácení uhrazené částky za zboží.

- společně s tímto oznámením odešle Dodavateli vrácené zboží a to řádně zabalené, v originálním, nepoškozeném obalu, s kompletním příslušenstvím, nepoškozené.

V případě nesplnění těchto podmínek zašle Dodavatel zboží na náklady koncového Odběratele zpět.

Odběratel koncový nemůže odstoupit od smlouvy:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,

- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele

- na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal

- na zboží speciálně dovezeného na přání Kupujícího, pokud nebylo v době objednání skladem

- na použité zboží, které již nelze vrátit po použití do původního stavu při koupi

Částku za vrácené zboží uhradí Dodavatel na účet Odběratele do 30 dnů po převzetí vráceného zboží. Vrácenou částku nelze vyplatit v hotovosti nebo poštovní poukázkou, lze ji však započítat v případě dalšího odběru zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že osobní údaje Kupujícího získané z obchodního styku jsou důvěrné a poskytne je třetí osobě pouze z důvodu dopravy zboží Kupujícímu nebo bankovního platebního styku s kupujícím, vždy však při respektování příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb. Zákona o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, s využitím svého elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení prodávajícího. Tento souhlas může Kupující odmítnout oznámením o odmítnutí souhlasu adresovaným prodávajícímu na jeho elektronickou adresu.

Ochrana autorských a průmyslových práv

Kupujícímu nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a patentů prodávajícího či dalších firem, jejichž produkty se vyskytují v obchodní nabídce prodávajícího, pokud zvláštní smlouvou není stanoveno jinak.

Kupujícímu nevznikají autorská práva k softwarovým produktům a není oprávněn do nich nijak zasahovat, kopírovat je anebo jinak je přetvářet.

 

Zveřejněním těchto Obchodních podmínek společnosti All Electronics a.s. pozbývají platnosti veškeré předchozí obchodní pravidla a podmínky.

 

V Praze dne 22.června 2005

Za All Electronics a.s.

Ing.Karel Šulc v.r.

ředitel společnosti


    

Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500

Kterému z níže uvedených TFT monitorů dáte přednost?

19"4:3 s rozlišením 1280x1024 (27%)

19" wide s rozlišením 1440x900 (17%)

20" wide s rozlišením 1680x1050 (16%)

22-24" wide s rozlišením 1680x1050 (22%)

TFT s vysokým rozlišením 1920x1200 (19%)

Hlasovalo 519 lidí.
Partner Naakup.cz