29.05.2007

Sluchátka Koss PortaPro

Super cena 1.150,- Kč bez DPH
...........................................
29.05.2007

Kompletní vodní chlazení počítače

Cena 1.950,- Kč bez DPH !!
Vstup do OBCHODU!!!

Reklamační řád

Reklamační řád All Electronics a.s.

Platný od 10.června 2005

 

Všeobecná ustanovení

Reklamační řád stanovuje pravidla při vyřizování reklamací mezi firmou All Electronics a.s. (dále jen prodávající) a kupujícím. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přikládána faktura, dodací a záruční list. Osobním převzetím zboží nebo převzetím zboží od dopravce kupující souhlasí s obchodními podmínkami a reklamačním řádem All Electronics a.s. a potvrzuje, že byl s nimi seznámen. Reklamační řád respektuje zákony České republiky.

Záruky

Společnost All Electronics poskytuje na vybrané druhy zboží záruku za jakost, kterou přejímá písemně závazek, že dodané zboží bude po stanovenou dobu způsobilé pro použití ke smluvenému nebo obvyklému účelu případně že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti.

V případě, že dojde k poruše produktu v záruční době, má kupující nárok na bezplatnou opravu zboží.

Délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím a záručním listu, na kompletní počítačové sestavy All Computer poskytuje prodávající záruku 2 roky a další 2 roky na servisní práci zdarma. Tato doba začíná běžet dnem převzetí zboží.

Podrobné podmínky záruk u některých produktů:

Omezená záruka na datové nosiče: u dodávaného programového vybavení, zaručuje společnost All Electronics a.s., že datové nosiče (např. disketa, CD-ROM), na kterých je software dodáván, budou bez vad materiálu a zpracování po dobu 90 dní od jejich data nákupu. S výjimkou omezené záruky na datové nosiče poskytuje společnost All Electronics a.s. software %u201Etak, jak je%u201C. Společnost All Electronics a.s. nezaručuje, že funkce software bude nepřerušovaná či bezchybná ani že software bude splňovat Vaše požadavky.

Prodávající neručí za škody způsobené ztrátou dat vzniklé v důsledku poruchy zařízení pro ukládání dat. Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Prodávající upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodném zařízení.

Záruka vadných pixelů u LCD displejů: Parametry LCD panelů definuje norma ISO 13406-2, která stanovuje množství vadných bodů (pixelů) a LCD monitory rozděluje z tohoto hlediska do čtyř tříd. Většina LCD monitorů dodávaných naší firmou jsou řazeny do třídy 2. V případě nejasností si ověřte u servisních středisek příslušných značek (viz dále) příp. u našich obchodníků zařazení Vámi vybraného displeje do příslušné třídy nebo konkrétní podmínky každého výrobce.

Max.počet pixelů typu 1

Max.počet pixelů typu 2

Max.počet pixelů typu 3

Množina vad typu 3

Chybová třída 1

0

0

0

0

Chybová třída 2

2

2

5

2

Chybová třída 3

5

15

50

5

Chybová třída 4

50

150

500

50

Vadný pixel typu 1 - stále rozsvícený pixel (bílá, zářící tečka)

Vadný pixel typu 2 - nerozsvícený pixel (tmavá, černá tečka)

Vadný pixel typu 3 - vadný červený, zelený nebo modrý sub-pixel

Množina vad typu 3 - dva nebo více seskupených sub-pixelů

V případě procesorů AMD je kupující povinen uplatnit nárok na reklamaci mechanického poškození procesorů AMD ihned, tj. přímo při osobním převzetí zboží nebo v den převzetí zboží přepravcem. U procesorů AMD se záruka nevztahuje na mechanické poškození jádra CPU, procesory zničené přetaktováním, přehřátí, mikro praskliny, spojené nebo přerušené Vcc nebo I/O můstky, viz vyjádření výrobce. Vzhledem k této skutečnosti nemůže také společnost All Electronics a.s. uznat v těchto případech reklamaci procesorů AMD.

Převzetí zboží

Převzetím zboží přechází nebezpečí škody na zboží na zákazníka.

V případě zasílání zboží přepravní službou je kupující povinen:

Zkontrolovat jeho neporušenost a zda počet balíků souhlasí se soupiskou dopravce ihned při jeho přebírání od přepravce, případné pozdější uplatnění nároků ze zjištěných závad může kupující uplatnit pouze v případě, že prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době jeho převzetí. V případě zjištění jakéhokoliv poškození či nesprávného počtu je kupující povinen sepsat s dopravcem zápis o škodě, neúplnosti zásilky, případně může zásilku celou odmítnout..

Uplatnit právo na nároky z odpovědnosti za vady množství a druhu dodaného zboží bez zbytečného odkladu. Toto právo se považuje za řádně uplatněné jen tehdy, pokud kupující prodávajícímu podá do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky zprávu o vadách dodávky. Vyměněné zboží bude zasláno zákazníkovi zpět v co nejkratším možném termínu po obdržení vadného zboží od zákazníka.

U zboží typu software se okamžikem odstranění ochranných prostředků (adjustační folie, pečeti aj.) zákazník stává oprávněným licenčním uživatelem produktu a zboží již nemůže vrátit

Reklamace zboží

Kupující obdrží při reklamaci zboží číslo reklamačního protokolu (RMA), kde bude v případě výměny zboží zapsáno nové výrobní číslo. Případné další reklamace se uplatňují na základě tohoto reklamačního protokolu.

V případě zasílání zboží do servisu doporučujeme přidělit RMA číslo vaší zásilce přímo na našich www stránkách (je nutné být registrovaným zákazníkem All Electronics a.s. se svým jménem a heslem) příp. telefonicky u našich techniků. RMA číslo není podmínkou vyřízení reklamace, výrazně však urychluje její vyřízení a výrazně zjednodušuje komunikaci se servisním střediskem. Pokud zboží zasíláte do našeho servisního střediska přepravní službou, vyznačte na balík zřetelně přidělené RMA číslo (příp. seznam RMA čísel) a do balíku vložte seznam reklamovaného zboží.

Pokud je zboží opraveno, prodlužuje se záruka zboží o dobu po kterou bylo v opravě, v případě výměny zboží začíná u tohoto zboží běžet záruční doba znovu.

V případě, že reklamace nebude uznána (závada se neprojevila, záruka již uplynula, závada byla způsobena nevhodným zacházením, počítačovými viry apod. - viz níže %u201ENárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech%u201C), neprodlužuje se záruční doba a prodávající má nárok na úhradu vynaložených nákladů spojených s testováním zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné, se srovnatelnými technickými parametry. Není-li to pro rychlost inovací již možné nebo ekonomické pak za zboží parametrů lepších.

Zasílání zboží do reklamace přepravní službou:

Kupující je oprávněn zaslat zboží do servisního střediska All Electronics a.s. jakoukoliv přepravní službou, která zajišťuje dopravu až na místo servisního střediska. Kupující hradí dopravní náklady do servisního střediska, prodávající hradí dopravní náklady zpět k odběrateli

Pokud je to možné, uplatňuje kupující nárok na reklamaci produktů, kterým je na území České Republiky poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích. Vzhledem k tomu, že naše společnost zasílá zboží do autorizovaných servisních středisek pouze v určitých časových intervalech, je možno přímým zasláním zkrátit výrazně dobu po kterou je vaše reklamované zboží v servisu!

V případě, že autorizované servisní středisko provede opravu zboží, reklamace je takto vyřízena. V případě, že autorizované servisní středisko sdělí kupujícímu, že vada je neodstranitelná, je kupující povinen reklamovat vadu u prodávajícího, a to do konce záruční lhůty, prodloužené o dobu, po kterou bylo zboží v autorizovaném servisním středisku. Nebude-li tato lhůta dodržena, reklamace bude jako opožděná odmítnuta.

K zásilce musí být přiložena kopie nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího. Zboží musí být řádně uloženo, zabaleno v originál.obalech a zajištěno proti poškození při přepravě, kompletní včetně všech jeho součástí a příslušenství (CD, diskety, manuály, atd.) v případě, že tak nebude učiněno nemusí prodávající vadné zboží k reklamaci přijmout!

Práva a povinnosti kupujícího

Pokud má zboží závadu, která nelze odstranit má kupují právo na odstoupení od kupní smlouvy, to platí i v případě, že závada je odstranitelná, ale pro její opětovné vyskytnutí po opravě nebo pro větší počet vad nelze věc řádně užívat . Jde-li o vadu neodstranitelnou, která však nebrání řádnému užívání věci podle objednávky, má objednatel právo na přiměřenou slevu. (viz par. 648 Občanského zákoníku).

V případě že spolu se zbožím je kupujícímu dodán i záruční list dodaný výrobcem nebo dodavatelem, je tento záruční list nezbytný k reklamaci zboží v záruční době. Bez tohoto záručního listu, prodejce nemusí zboží k reklamaci přijmout.

Kupující je povinen vyzvednout si vyřízenou reklamaci v nejkratším možném časovém termínu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od doby, kdy mu bude tato skutečnost písemně nahlášena. V případě, že tak neučiní má prodávající právo vyúčtovat kupujícímu skladné ve výši 50Kč bez DPH/den.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v těchto případech

Je-li zboží opotřebeno obvyklým užíváním. U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána

Vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.

Poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).

Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svoji teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy běžnému kancelářskému či domácímu prostředí.

Mechanickým poškozením, neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, zanedbáním péče o zboží.

Pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.

Zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.

Zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN.

Zboží bylo poškozeno počítačovými viry

Zboží bylo poškozeno živly.

V případě, že příčinou vady není reklamovaný výrobek, ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, programy,..), případně byla data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace (hry,%u2026).


    

Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500 Plus500

Kterému z níže uvedených TFT monitorů dáte přednost?

19"4:3 s rozlišením 1280x1024 (27%)

19" wide s rozlišením 1440x900 (17%)

20" wide s rozlišením 1680x1050 (16%)

22-24" wide s rozlišením 1680x1050 (22%)

TFT s vysokým rozlišením 1920x1200 (19%)

Hlasovalo 519 lidí.
Partner Naakup.cz